SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

FIREWALL

POPIS SLUŽBY

Firewall je sieťový bezpečnostný systém, ktorý monitoruje a riadi prichádzajúcu a odchádzajúce sieťovú prevádzku na základe vopred určených bezpečnostných pravidiel. Pôsobí ako bariéra medzi dôveryhodnou internou sieťou, akou je privátna sieť spoločnosti, a nedôveryhodnou externou sieťou, ako je internet. Hlavným účelom brány firewall je zabrániť neoprávnenému prístupu do alebo zo súkromnej siete.

Firewally môžu byť hardvérové alebo softvérové a môžu byť implementované v rôznych formách, ako sú sieťové firewally, hostiteľské firewally a aplikačné firewally. Zvyčajne fungujú tak, že kontrolujú prichádzajúcu a odchádzajúcu prevádzku a povoľujú len povolenú komunikáciu na základe súboru preddefinovaných bezpečnostných pravidiel. Pomáha to chrániť sieť spoločnosti a jej zdroje pred kybernetickými útokmi, malvérom a inými formami online hrozieb.

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

Inštalácia a konfigurácia

Poskytovateľ služby nainštaluje a nakonfiguruje firewall tak, aby spĺňal špecifické bezpečnostné požiadavky spoločnosti

Údržba a aktualizácie

Bude sa vykonávať pravidelná údržba a aktualizácie brány firewall, aby sa zabezpečilo, že zostane účinná pri ochrane siete pred vyvíjajúcimi sa bezpečnostnými hrozbami

Správa zabezpečenia

Poskytovateľ služby brány firewall bude spravovať pravidlá a zásady zabezpečenia, aby zabezpečil, že sieť bude chránená pred neoprávneným prístupom a škodlivými aktivitami

Monitorovanie a podávanie správ

Poskytovateľ služby brány firewall bude monitorovať bránu firewall a poskytovať správy o jej výkone a akýchkoľvek bezpečnostných incidentoch, ktoré sa vyskytnú

Technická podpora

Poskytovateľ služby poskytne technickú podporu, ktorá vám pomôže s akýmikoľvek problémami súvisiacimi s firewallom

Obnova po havárii

Poskytovateľ služby brány firewall poskytne služby obnovy po havárii, aby sa zabezpečilo rýchle obnovenie siete v prípade zlyhania

Súlad

Poskytovateľ služby brány firewall zabezpečí, aby brána firewall bola v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi a štandardmi, ako sú PCI-DSS a HIPAA

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

FIREWALL

POPIS SLUŽBY

Firewall je sieťový bezpečnostný systém, ktorý monitoruje a riadi prichádzajúcu a odchádzajúce sieťovú prevádzku na základe vopred určených bezpečnostných pravidiel. Pôsobí ako bariéra medzi dôveryhodnou internou sieťou, akou je privátna sieť spoločnosti, a nedôveryhodnou externou sieťou, ako je internet. Hlavným účelom brány firewall je zabrániť neoprávnenému prístupu do alebo zo súkromnej siete.

Firewally môžu byť hardvérové alebo softvérové a môžu byť implementované v rôznych formách, ako sú sieťové firewally, hostiteľské firewally a aplikačné firewally. Zvyčajne fungujú tak, že kontrolujú prichádzajúcu a odchádzajúcu prevádzku a povoľujú len povolenú komunikáciu na základe súboru preddefinovaných bezpečnostných pravidiel. Pomáha to chrániť sieť spoločnosti a jej zdroje pred kybernetickými útokmi, malvérom a inými formami online hrozieb.

PONÚKANÉ SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Inštalácia a konfigurácia

Poskytovateľ služby nainštaluje a nakonfiguruje firewall tak, aby spĺňal špecifické bezpečnostné požiadavky spoločnosti

Údržba a aktualizácie

Bude sa vykonávať pravidelná údržba a aktualizácie brány firewall, aby sa zabezpečilo, že zostane účinná pri ochrane siete pred vyvíjajúcimi sa bezpečnostnými hrozbami

Správa zabezpečenia

Poskytovateľ služby brány firewall bude spravovať pravidlá a zásady zabezpečenia, aby zabezpečil, že sieť bude chránená pred neoprávneným prístupom a škodlivými aktivitami

Monitorovanie a podávanie správ

Poskytovateľ služby brány firewall bude monitorovať bránu firewall a poskytovať správy o jej výkone a akýchkoľvek bezpečnostných incidentoch, ktoré sa vyskytnú

Technická podpora

Poskytovateľ služby poskytne technickú podporu, ktorá vám pomôže s akýmikoľvek problémami súvisiacimi s firewallom

Obnova po havárii

Poskytovateľ služby brány firewall poskytne služby obnovy po havárii, aby sa zabezpečilo rýchle obnovenie siete v prípade zlyhania

Súlad

Poskytovateľ služby brány firewall zabezpečí, aby brána firewall bola v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi a štandardmi, ako sú GDPR a ISO 27001.

VÝBER SLUŽBY