SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

NÁVRH IT RIEŠENÍ

POPIS SLUŽBY

Služba IT návrhov a riešení je typ konzultačnej služby, ktorá poskytuje odporúčania, stratégie a plány pre organizácie na zlepšenie ich IT infraštruktúry, systémov a operácií. Táto služba pomáha spoločnostiam identifikovať ich IT potreby, určiť im priority a vytvoriť plán na dosiahnutie svojich cieľov.

Návrhová časť služby zahŕňa podrobný dokument, ktorý načrtáva odporúčané IT riešenia vrátane hardvéru, softvéru a služieb. Návrh môže obsahovať analýzu nákladov a prínosov, časový plán implementácie a opis očakávaných výsledkov.

Exekutívna časť služby zahŕňa implementáciu navrhnutých IT riešení. To môže zahŕňať inštaláciu hardvéru, konfiguráciu softvéru, systémovú integráciu a školenie personálu.

Cieľom riešenia je poskytnúť Vašej spoločnosti spoľahlivé, efektívne a bezpečné IT prostredie, ktoré podporuje jej fungovanie a ciele.

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

Rozvoj IT stratégie

Vypracovanie IT stratégie, ktorá je v súlade s celkovými cieľmi a zámermi Vašej spoločnosti

Hardvérové a softvérové odporúčania

Odporúčanie hardvérových a softvérových riešení, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám organizácie

Návrh a implementácia siete

Návrh a implementácia sieťovej infraštruktúry, ktorá podporuje potreby organizácie

Cloud computingové riešenia

Odporúčanie a implementácia cloudových riešení na zlepšenie škálovateľnosti, flexibility a nákladovej efektívnosti

Riešenia kybernetickej bezpečnosti

Implementácia opatrení kybernetickej bezpečnosti na ochranu údajov a systémov organizácie pred kybernetickými hrozbami

Školenie zamestnancov

Poskytovanie školení personálu o používaní nového hardvéru, softvéru a systémov

Obnova po havárii a plánovanie kontinuity podnikania

Vypracovanie plánu na zabezpečenie rýchlej obnovy organizácie v prípade katastrofy alebo prerušenia

Priebežná podpora a údržba

Poskytovanie nepretržitej podpory a údržby, aby sa zabezpečilo, že IT riešenia budú aj naďalej spĺňať potreby organizácie

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

NÁVRH IT RIEŠENÍ

POPIS SLUŽBY

Služba IT návrhov a riešení je typ konzultačnej služby, ktorá poskytuje odporúčania, stratégie a plány pre organizácie na zlepšenie ich IT infraštruktúry, systémov a operácií. Táto služba pomáha spoločnostiam identifikovať ich IT potreby, určiť im priority a vytvoriť plán na dosiahnutie svojich cieľov.

Návrhová časť služby zahŕňa podrobný dokument, ktorý načrtáva odporúčané IT riešenia vrátane hardvéru, softvéru a služieb. Návrh môže obsahovať analýzu nákladov a prínosov, časový plán implementácie a opis očakávaných výsledkov.

Exekutívna časť služby zahŕňa implementáciu navrhnutých IT riešení. To môže zahŕňať inštaláciu hardvéru, konfiguráciu softvéru, systémovú integráciu a školenie personálu.

Cieľom riešenia je poskytnúť Vašej spoločnosti spoľahlivé, efektívne a bezpečné IT prostredie, ktoré podporuje jej fungovanie a ciele.

súčasti a benefity SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Rozvoj IT stratégie

Vypracovanie IT stratégie, ktorá je v súlade s celkovými cieľmi a zámermi Vašej spoločnosti

Hardvérové a softvérové odporúčania

Odporúčanie hardvérových a softvérových riešení, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám organizácie

Návrh a implementácia siete

Návrh a implementácia sieťovej infraštruktúry, ktorá podporuje potreby organizácie

Cloud computingové riešenia

Odporúčanie a implementácia cloudových riešení na zlepšenie škálovateľnosti, flexibility a nákladovej efektívnosti

Riešenia kybernetickej bezpečnosti

Implementácia opatrení kybernetickej bezpečnosti na ochranu údajov a systémov organizácie pred kybernetickými hrozbami

Školenie zamestnancov

Poskytovanie školení personálu o používaní nového hardvéru, softvéru a systémov

Obnova po havárii a plánovanie kontinuity podnikania

Vypracovanie plánu na zabezpečenie rýchlej obnovy organizácie v prípade katastrofy alebo prerušenia

Priebežná podpora a údržba

Poskytovanie nepretržitej podpory a údržby, aby sa zabezpečilo, že IT riešenia budú aj naďalej spĺňať potreby organizácie

VÝBER SLUŽBY