SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

IT ZABEZPEČENIE

POPIS SLUŽBY

IT bezpečnosť sa vzťahuje na ochranu informačných systémov a údajov organizácie pred neoprávneným prístupom, použitím, zverejnením, narušením, úpravou alebo zničením. Zahŕňa politiky, technológie a postupy používané na zabezpečenie siete, počítačových systémov a údajov organizácie pred kybernetickými útokmi, narušeniami údajov a inými bezpečnostnými hrozbami.

Zabezpečenie IT zahŕňa opatrenia, ako sú brány firewall, antivírusový softvér, šifrovanie, kontrola prístupu a reakcia na incidenty. Zahŕňa aj pravidelné hodnotenia bezpečnosti, hodnotenia rizík a bezpečnostné audity s cieľom identifikovať a riešiť zraniteľné miesta v systémoch a infraštruktúre organizácie.

IT bezpečnosť je rozhodujúca pre organizácie všetkých veľkostí, pretože kybernetické útoky a úniky údajov môžu viesť k významným finančným stratám, poškodeniu reputácie a strate citlivých informácií. Implementáciou účinných bezpečnostných opatrení IT môžu organizácie chrániť svoje systémy, údaje a povesť a zachovať si dôveru svojich zákazníkov a zainteresovaných strán.

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

Detekcia hrozieb a odozva

Monitorovanie bezpečnostných hrozieb v sieti, ako je malvér, vírusy a pokusy o hackovanie, a rýchla reakcia s cieľom obmedziť a neutralizovať akékoľvek hrozby

Firewall a sieťová bezpečnosť

Implementácia a správa firewallov a iných sieťových bezpečnostných opatrení, ako sú systémy detekcie a prevencie narušenia, na ochranu pred kybernetickými útokmi a únikmi údajov

Antivírusová a antimalvérová ochrana

Implementácia a správa antivírusového a antimalvérového softvéru s cieľom zabrániť šíreniu malvéru a vírusov v sieti

Šifrovanie

Implementácia šifrovania pre citlivé údaje, ako sú finančné informácie a osobné údaje, na ochranu pred neoprávneným prístupom

Kontrola prístupu

Implementácia a správa systémov kontroly prístupu, ako je autentifikácia a autorizácia používateľov, aby sa zabezpečilo, že k citlivým informáciám budú mať prístup iba oprávnené osoby

Reakcia na incidenty

Vypracovanie a implementácia plánov reakcie na incidenty na zabezpečenie rýchlej a efektívnej reakcie v prípade narušenia bezpečnosti

Bezpečnostné hodnotenia a audity

Vykonávanie pravidelných bezpečnostných hodnotení a auditov na identifikáciu a riešenie slabých miest v sieti a systémoch

Školenie a povedomie o bezpečnosti

Poskytovanie školení v oblasti bezpečnosti a povedomia zamestnancov, aby sa zabezpečilo, že pochopia dôležitosť bezpečnosti a budú si vedomí najlepších postupov na ochranu pred kybernetickými útokmi a únikmi údajov

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

IT ZABEZPEČENIE

POPIS SLUŽBY

IT bezpečnosť sa vzťahuje na ochranu informačných systémov a údajov organizácie pred neoprávneným prístupom, použitím, zverejnením, narušením, úpravou alebo zničením. Zahŕňa politiky, technológie a postupy používané na zabezpečenie siete, počítačových systémov a údajov organizácie pred kybernetickými útokmi, narušeniami údajov a inými bezpečnostnými hrozbami.

Zabezpečenie IT zahŕňa opatrenia, ako sú brány firewall, antivírusový softvér, šifrovanie, kontrola prístupu a reakcia na incidenty. Zahŕňa aj pravidelné hodnotenia bezpečnosti, hodnotenia rizík a bezpečnostné audity s cieľom identifikovať a riešiť zraniteľné miesta v systémoch a infraštruktúre organizácie.

IT bezpečnosť je rozhodujúca pre organizácie všetkých veľkostí, pretože kybernetické útoky a úniky údajov môžu viesť k významným finančným stratám, poškodeniu reputácie a strate citlivých informácií. Implementáciou účinných bezpečnostných opatrení IT môžu organizácie chrániť svoje systémy, údaje a povesť a zachovať si dôveru svojich zákazníkov a zainteresovaných strán.

súčasti a benefity SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Detekcia hrozieb a odozva

Monitorovanie bezpečnostných hrozieb v sieti, ako je malvér, vírusy a pokusy o hackovanie, a rýchla reakcia s cieľom obmedziť a neutralizovať akékoľvek hrozby

Firewall a sieťová bezpečnosť

Implementácia a správa firewallov a iných sieťových bezpečnostných opatrení, ako sú systémy detekcie a prevencie narušenia, na ochranu pred kybernetickými útokmi a únikmi údajov

Antivírusová a antimalvérová ochrana

Implementácia a správa antivírusového a antimalvérového softvéru s cieľom zabrániť šíreniu malvéru a vírusov v sieti

Šifrovanie

Implementácia šifrovania pre citlivé údaje, ako sú finančné informácie a osobné údaje, na ochranu pred neoprávneným prístupom

Kontrola prístupu

Implementácia a správa systémov kontroly prístupu, ako je autentifikácia a autorizácia používateľov, aby sa zabezpečilo, že k citlivým informáciám budú mať prístup iba oprávnené osoby

Reakcia na incidenty

Vypracovanie a implementácia plánov reakcie na incidenty na zabezpečenie rýchlej a efektívnej reakcie v prípade narušenia bezpečnosti

Bezpečnostné hodnotenia a audity

Vykonávanie pravidelných bezpečnostných hodnotení a auditov na identifikáciu a riešenie slabých miest v sieti a systémoch

Školenie a povedomie o bezpečnosti

Poskytovanie školení v oblasti bezpečnosti a povedomia zamestnancov, aby sa zabezpečilo, že pochopia dôležitosť bezpečnosti a budú si vedomí najlepších postupov na ochranu pred kybernetickými útokmi a únikmi údajov

VÝBER SLUŽBY