SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

OBNOVA DÁT

POPIS SLUŽBY

Služba Data Recovery je proces obnovy stratených alebo nedostupných údajov z poškodených alebo poškodených úložných zariadení, ako sú pevné disky, pamäťové karty, USB disky alebo iné formy ukladania dát. Cieľom obnovy dát je získať čo najviac dát včas a nákladovo efektívnym spôsobom a obnoviť dáta do funkčného stavu.

Služby obnovy dát môžu vykonávať profesionálne spoločnosti na obnovu dát alebo interné IT tímy a náklady a miera úspešnosti obnovy dát budú závisieť od závažnosti straty dát, typu úložného zariadenia a ďalších faktorov.

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

Posúdenie údajov

Vyhodnotenie scenára straty údajov a určenie najlepšieho postupu pri obnove údajov

Extrakcia dát

Fyzický alebo logický prístup k poškodenému úložnému zariadeniu a získanie stratených údajov

Obnova údajov

Oprava všetkých poškodených súborov a obnovenie údajov do funkčného stavu

Zálohovanie údajov

Vytvorenie zálohy obnovených údajov, aby sa zabránilo strate údajov v budúcnosti

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

OBNOVA DÁT

POPIS SLUŽBY

Služba Data Recovery je proces obnovy stratených alebo nedostupných údajov z poškodených alebo poškodených úložných zariadení, ako sú pevné disky, pamäťové karty, USB disky alebo iné formy ukladania dát. Cieľom obnovy dát je získať čo najviac dát včas a nákladovo efektívnym spôsobom a obnoviť dáta do funkčného stavu.

Služby obnovy dát môžu vykonávať profesionálne spoločnosti na obnovu dát alebo interné IT tímy a náklady a miera úspešnosti obnovy dát budú závisieť od závažnosti straty dát, typu úložného zariadenia a ďalších faktorov.

PONÚKANÉ SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Posúdenie údajov

Vyhodnotenie scenára straty údajov a určenie najlepšieho postupu pri obnove údajov

Extrakcia dát

Fyzický alebo logický prístup k poškodenému úložnému zariadeniu a získanie stratených údajov

Obnova údajov

Oprava všetkých poškodených súborov a obnovenie údajov do funkčného stavu

Zálohovanie údajov

Vytvorenie zálohy obnovených údajov, aby sa zabránilo strate údajov v budúcnosti

VÝBER SLUŽBY